BezpieczeństwoADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest  Insbuy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 11/1,  87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861910, REGON 387166290.

Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt poprzez następujący adres email: dataprotection@insbuy.app


CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

W przypadku kierowania do Administratora wiadomości drogą e-mailową, drogą tradycyjną bądź poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej www.insbuy.app Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. 


DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość.


ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności podmiotom, którym  zlecane są usługi IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz usługi w zakresie ochrony danych osobowych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) a także kancelariom prawnym, podatkowym oraz  firmom audytorskim.


TRANSFER DO PAŃSTW TRZECICH, PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu, po czym po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 


PRZYSŁUGUJĄCE CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.